• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

KOMITET STERUJĄCY IRF

Komitet Sterujący IRF – jest to jednostka nadzorcza, która pełni niezależny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania wskaźników referencyjnych przez Administratora i która jest powoływana i działa zgodnie z Art. 5 Rozporządzenia BMR (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych.

Komitet Sterujący IRF stanowi jednostkę organizacyjną odrębną od Zarządu IRF oraz od innych funkcji zarządzania, a do jego zadań należy m.in.:

1) dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądu definicji i metody opracowywania wskaźników referencyjnych;

2) opiniowanie projektów zmian w zakresie metody opracowywania wskaźników referencyjnych przedkładanych przez Zarząd IRF oraz monitorowanie ich wdrożenia;

3) nadzorowanie systemu kontroli Administratora, systemu zarządzania wskaźnikami referencyjnymi, funkcjonowania i stosowania kodeksu postępowania podmiotów przekazujących dane wejściowe służące do opracowywania wskaźników;

4) nadzorowanie czynności osób trzecich uczestniczących w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego, w tym podmiotów odpowiedzialnych za obliczenia lub rozpowszechnianie;

5) dokonywanie oceny wewnętrznych i zewnętrznych audytów lub przeglądów oraz monitorowanie wdrażania zidentyfikowanych działań naprawczych;

6) podejmowanie działań w odniesieniu do naruszeń kodeksu postępowania podmiotów przekazujących dane wejściowe;

7) powiadamianie właściwych organów o przypadkach niewłaściwego zachowania ze strony podmiotów przekazujących dane wejściowe oraz o wszelkich odbiegających od normy lub podejrzanych danych wejściowych.