• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

KONSULTACJE KE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU UREGULOWAŃ PRAWNYCH ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU BMR

Europejski Kongres Finansowy bierze udział w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących przeglądu uregulowań prawnych zawartych w Rozporządzeniu BMR. Ich celem jest opracowanie i przedstawienie syntezy opinii kluczowych ekspertów z polskiego rynku finansowego na temat obecnie funkcjonujących rozwiązań i propozycji ewentualnych zmian.

Konsultacje te mają umożliwić Komisji Europejskiej ocenę funkcjonowania i skuteczności BMR. Zawierają one pytania o zasadność obecnych regulacji m.in. w takich obszarach jak:
a) funkcjonowanie i nadzór nad kluczowymi wskaźnikami referencyjnymi,
b) proces udzielania zezwoleń i rejestracji administratorów wskaźników referencyjnych,
c) zakres przedmiotowy Rozporządzenia BMR,
d) rejestr administratorów wskaźników referencyjnych,
e) publikacja oświadczeń dotyczących wskaźnika referencyjnego,
f) nadzór nad indeksami klimatycznymi.

Pytania dotyczą m.in. takich kwestii jak:

a) w zakresie kluczowych wskaźników, min.:
- czy potrzebne są szersze uprawnienia dla nadzorców, łącznie z wymogiem narzucenia administratorowi zmiany metodologii kluczowego wskaźnika?
- czy w związku ze zmianą metodologii kluczowego wskaźnika pożądane są inne zmiany w celu poprawy solidności, wiarygodności lub reprezentatywności wskaźnika?
- w jakim stopniu plany dotyczące zaprzestania przygotowywania wskaźnika powinny być zatwierdzane przez krajowe organy nadzorcze?
- czy nadzorowane podmioty powinny sporządzać plany awaryjne na wypadek sytuacji, w których krytyczny wskaźnik przestaje być reprezentatywny dla jego rynku bazowego

b) w zakresie udzielania upoważnień i rejestracji administratorów wskaźników referencyjnych, m.in.:
- czy obecny proces udzielania i cofania zezwoleń dla administratorów jest czytelny i przejrzysty?
- czy obecne uprawnienia krajowych organów nadzorczych dotyczące umożliwienia dalszego wykorzystania wskaźnika, dla którego zezwolenie zostało zawieszone, w istniejących umowach dotyczących wskaźnika są wystarczające?

c) odnośnie zakresu BMR, m.in.:
- czy ramy regulacyjne są odpowiednio dostosowane do wskaźników niebędących wskaźnikami kluczowymi?
- czy progi ilościowe są odpowiednie do podziału wskaźników na: pozaistotne, istotne i kluczowe?

d) w kontekście prowadzenia przez ESMA rejestru wskaźników i administratorów, m.in.:
- jakie są dotychczasowe doświadczenia z rejestrem wskaźników i administratorów prowadzonym przez ESMA?

e) publikacja tzw. oświadczenia ws. wskaźnika referencyjnego ("Benchmark Statement"), m.in.:
- czy jest użyteczne?
- jak można poprawić Benchmark Statement?

f) nadzór nad indeksami klimatycznymi

g) wskaźniki dotyczące rynku towarowego

h) wskaźniki spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wyświetlony 1164 razy