• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

REFORMA WSKAŹNIKÓW STÓP PROCENTOWYCH

Co czeka krajowy rynek finansowy po 2021 r.?  - eksperci ostrzegają przed zaniechaniami w wypracowaniu nowych wskaźników na rynkach finansowych.

W Rzeczpospolitej 5 lipca 2019 r. ukazał się artykuł pani Moniki Liszewskiej pt. "Reforma wskaźników stóp procentowych". 

Autorka w artykule stwierdza w nim m.in.:

„Jaki zatem powinien być nowy wskaźnik referencyjny? Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS) jasno wskazuje, że opracowanie jednego wskaźnika, który znalazłby zastosowanie do wszystkich rodzajów umów finansowych, będzie niemożliwe. Wspomniane już rekomendacje EKF mówią o konieczności „wsparcia dla inicjatyw zmierzających do utworzenia na polskim rynku finansowym alternatywnych wskaźników stóp procentowych", dostosowanych do charakterystyki danego segmentu rynku. Istotne jest bowiem, aby powstał cały szereg wskaźników, które poza stawkami typu risk-free rate będą obejmowały również indeksy zawierające komponent ryzyka kredytowego oraz ryzyka płynności.

Cieszyć powinny zatem wielotorowe działania podejmowane na rynku krajowym. GPW Benchmark zaproponowało stworzenie na bazie transakcji jednodniowych stawki WIBON, a także wskaźnika WRR opartego o transakcje określane jako repo. Instytut Rynku Finansowego przedstawił natomiast założenia dotyczące wskaźnika kosztu finansowania (WKF), który wyznaczany będzie na bazie transakcji banków na rynku depozytowym.”

W załączeniu skan artykułu z Rzeczpospolitej.

Wyświetlony 1348 razy